Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem", określa zasady świadczenia usługi za pośrednictwem serwisu PPV Stream , zwanego dalej „Platformą" lub „Serwisem”.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 3. Usługodawcy – należy przez to rozumieć PPV Stream S. C. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, aleja Jana Pawła II 1 /15B, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,  wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP: 6332241091, REGON 384854635;
 4. Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobą fizyczną lub podmiot, który korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Wydarzeniu – należy przez to rozumieć konferencję, warsztat lub inny rodzaj zorganizowanego wydarzenia, w trakcie którego Użytkownicy korzystają z Systemu .
 6. Usłudze – należy przez to rozumieć dostarczenie Użytkownikowi narzędzi do ralizacji usług streamingowych.
 7. Opiekun – należy przez to rozumieć przedstawiciela Usługodawcy udzielającego wsparcia Organizatorowi wydarzenia w obsłudze Systemu PPV Stream .

2. OPŁATY

 1. Opłata będzie pokrywał zapłate za usługi zgodnie z cennikiem Operatora w terminie oznaczonym na fakturze.
 2. W celu ciągłego świadczenia usługi użytkownik zobowiązuje się do zapłacenia faktury najpóźniej w dniu podanym na fakturze jako termin ważności.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia płatności powstałe przez strony trzecie ( banki,pocztę) – w takim wypadku w celu braku przerwy w działaniu usługi należy przesłać na adres bok@ppv-stream.pl potwierdzenie wykonania przelewu.
 4. Brak opłaty w terminie skutkuje blokadą usługi w następnym dniu po dacie podanej jako ostateczna na fakturze.  

3. REGULAMIN USŁUGI

 1. Aby zamówić usługę serwisu PPV Stream, należy skontaktować się z Biurem obsugi klienta PPV Stream oraz podać pełne dane identyfikacyjne, niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury VAT.
 2. W przypadku braku płatności Operator blokuje konto, jeśli Operator nie otrzyma potwierdzenia wpłaty w czasie 14 dni od blokady, konto zostanie usunięte, a umową z Abonentem zostaje automatycznie rozwiązana.
 3. Z chwilą otrzymania wymaganego potwierdzenia wpłaty w tym okresie następuje natychmiastowe odblokowanie konta.
   
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy osób trzecich (banki, poczta, operatorzy domen itp.).
 5. Zamówienie usługi jest równoznaczne zapoznania się i akceptacji regulaminu.

4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Dostęp do Usługi możliwy jest z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego posiadającego połączenie z siecią Internet oraz przeglądarkę internetową. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari.
 2. Warunkiem rozpoczęcia pracy w Serwisie jest zalogowanie się Użytkownika przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od Usługodawcy lub unikalnego adresu URL wygenerowanego przez System PPV Stream i udostępnionego Użytkownikowi w wiadomości e-mail.
 3. Warunkiem logowania się do serwisu PPV Stream jest akceptacja regulaminu.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. COOKIES.

 1. Organizator wydarzenia, który jest administratorem danych Uczestników wydarzenia, odpowiada za legalność pozyskania i udostępnienia Usługodawcy tych danych w celu skorzystania przez nich z Usługi.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzana danych osobowych w Serwisie oraz wykorzystana plików cookies określa Polityka prywatności Serwisu.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługę z należytą starannością.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  1. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usługi lub nieprawidłowego funkcjonowania Usługi;
  2. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej Usługi przez Użytkownika;
  3. skutków naruszenia przez Użytkownika Regulaminu;
  4. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Usługi (login i hasło, adres URL) przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych danych na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo niedostatecznego zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie możliwe reklamacje Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pośrednictwem listu poleconego skierowanego na adres siedziby Usługodawcy lub adres poczty elektronicznej: bok@ppv-stream.pl.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Możliwość zalogowania się przez Użytkownika do Systemu PPV Stram wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności, rozpoczęcia świadczenia nowych usług lub zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Serwisu PPV Stream .
 3. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usługi oraz postanowieniami Regulaminu podlegają jurysdykcji sądu miejscowo właściwego dla siedziby Usługodawcy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2021 r.